Kto sú židia?

Kto je Žid? Slovo Žid je odvodené od Juda, čo bolo meno Jakubovho syna. Podľa neho bol pomenovaný jeden z kmeňov Izraela. Pôvodné pomenovanie ľudí, ktorých v súčasnosti zahŕňame pod označenie Židia, bolo Hebrejci, čo bolo pravdepodobne odvodené od Abraháma, keďže slovo „Hebrej“ (Ivri) bolo v Tóre prvýkrát...

Židovské symboly

Aké sú židovské symboly? Sedemramenný svietnik menora je najstarším židovským symbolom, napriek všeobecne rozšírenej mienke, že je ním židovská hviezda, Magen David. Svietnik tohto tvaru bol používaný v chráme a návod na jeho zhotovenie je presne popísaný v Tóre (Ex. 25:31-40). Kohanim (kňazi) zapaľovali svietnik každý večer a...

Vznik a začiatok nového života

Narodenie, vznik a prvé chvíle života. Aj keď podľa židovského učenia duša človeka existuje už pred jeho narodením, za vznik nového života je považovaný okamih, keď sa dieťa dostane pri pôrode viac ako polovicou svojho tela von z tela matky. Do tohto okamihu ma nenarodené dieťa štatút „potencionálneho...

Mladosť

Mladosť - Bar a Bat Micva Dosiahnutie náboženskej dospelosti je okamih, keď sa chlapec stáva bar micva (syn prikázania). U chlapcov je to po dovŕšení veku trinástich rokov a naproti všeobecne rozšírenej mienke, deje sa tak automaticky, bez nutnosti nejakého náboženského úkonu alebo rituálu. Rodinné oslavy, ktoré...

Škola

Škola - Cheder, Ješiva Vzdelanie u Židov hralo vždy veľmi významnú úlohu. Vzdelávanie začínalo už v ranom veku. Skôr sa začínali učiť chlapci ako dievčatá, ktorí sa už ako trojroční učili poznávať písmenká hebrejskej abecedy, ktorou sa samozrejme píše v hebrejčine, ale ktorá sa používa aj na prepis...

Synagóga

Synagóga Synagóga je pôvodom grécke slovo a znamená zhromaždenie. Tak Gréci nazývali židovské domy zhromaždenia (hebrejsky bejt kneset), alebo aj domy modlitby (hebrejsky bejt tefila). Aškenázski Židia volali synagógy aj „šul“, pretože synagóga slúžila aj ako škola a niekedy mala aj úradné priestory pre židovskú obec. Samotná budova...

Manželský život

Svadba a manželský život Podľa Talmudu štyridsať dní pred narodením chlapca je v nebi ohlásené, koho dcéru si vezme za ženu. Skutočne nebeský výber partnera. V jidiš sa na označenie perfektného páru používalo slovo bašert, ktorého význam by sa v skutočnosti dal preložiť ako osud. Podľa...

Smrť

Na smrť sa v judaizme pozeráme ako na súčasť života, a nie ako na tragickú udalosť, ktorou sa definitívne všetko končí. Podobne ako život, aj ona je súčasťou B-žieho plánu a silná viera Židov v posmrtný život umožňuje udržať si nádej, že tí, ktorí žili hodnotný život podľa micvot, budú vo...

Posmrtný život

Posmrtný život Tradičný judaizmus pevne verí, že smrťou sa ľudská existencia nekončí, ale keďže sa viac zameriava na život tu na Zemi, neobsahuje žiadnu striktnú dogmu o posmrtnom živote a skôr necháva viac priestoru pre osobný názor každého človeka. Tóra sa naozaj viac zameriava na konkrétne...

Krátky slovník židovských výrazov

Krátky slovník židovských výrazov   A Adonaj (Adonoj) - posvätné oslovenie B-ha, ktoré zbožný Žid vysloví len pri slávnostnej modlitbe a s pokrývkou na hlave. V skutočnosti hebrejské pomenovanie B-ha označujú štyri písmená JHVH a v dnešnej dobe nevieme, ako sa presne vyslovovali, pretože text Tóry nie je vokalizovaný. Meno...