Krátky slovník židovských výrazov

Krátky slovník židovských výrazov

 

A

Adonaj (Adonoj) – posvätné oslovenie B-ha, ktoré zbožný Žid vysloví len pri slávnostnej modlitbe a s pokrývkou na hlave. V skutočnosti hebrejské pomenovanie B-ha označujú štyri písmená JHVH a v dnešnej dobe nevieme, ako sa presne vyslovovali, pretože text Tóry nie je vokalizovaný. Meno JHVH používal kňaz pri modlitbách v Jeruzalemskom chráme.

Adošem – jedno z oslovení B-ha v bežnom rozhovore.

Apikoros – neveriaci, skeptik.

Afikoman – posledný kúsok macesu, ktorý sa je pri slávnostnej večeri (seder) počas sviatku Pesach. Po jeho zjedení, sa už nič neje, dokonca v niektorých tradíciach sa afikoman uchovával v nádeji, že prinesie dobrý rok.

B

Babele – pôvodný význam slova bol babička, no židovské matky ho používali aj vo význame miláčik, zlatíčko a zvykli tak hovoriť svojim deťom, či už dievčatám alebo chlapcom.

Balebos – pán domu, hlava rodiny, v pracovnom pomere sa tento výraz používal aj pre majiteľa obchodu alebo po dnešnom manažéra.

Bal Šem Tov – Pán dobrého mena, vlastným menom Jisrael ben Eliezer – zakladateľ chasidského hnutia, ktorý žil približne v rokoch 1700-1760.

Bejt (Bes) Midraš – škola, miesto, kde sa židovskí muži schádzali, aby študovali a zároveň sa modlili, takže sa tento výraz používal aj pre synagógy.

C

Cadik – spravodlivý človek, všeobecne počestný a poctivý človek, ktorý svojim príkladným životom privádzal na správnu cestu aj ostatných. Výraz cadik sa používal aj na označenie vodcu chasidskej komunity, kde cadik bol zázračným rabínom, konajúcim zázraky.

Cimes – pôvodne misa miešanej zeleniny, ale aj koláč z kompótového ovocia. Keďže príprava takýchto koláčov bola dosť prácna a zdĺhavá, zvykol sa tento výraz používať aj v súvislosti s niečím, čo trvalo nekonečne dlhý čas alebo bolo zložité.

Cores – problémy. Jednotné číslo je cora, ale keďže problémy sú málokedy v jednotnom čísle, keď už, tak ich je vždy viac, aj slovo cora sa častejšie používa v množnom čísle.

D

Dajan – sudca, rabínsky sudca. V rabínskej literatúre sa slovo dajan používa aj vo význame svätý, študent práva, rabín náboženskej obce. Každý dajan bol rabínom, ale nie každý rabín bol dajanom. Za dajanom prichádzali žiadať o radu aj rabíni.

Dudo, Dudele – domácke meno Dávida.

Dybuk – démon, zlý duch. Populárna postava židovských hororových príbehov. Keď bol niekto posadnutý zlým duchom, tak to preto, lebo doňho vošiel dybuk.

E

Ejdl – ušľachtilý, kultivovaný. Povedať o niekom, že je ejdl, znamená prejav vysokej úcty a pocta najvyššieho stupňa.

Erec Jisroel – zem Izrael. Izraelská zem zasľúbená veriacim Židom. Bola vždy židovským snom od 70 roku o.l. po zničení druhého Jeruzalemského chrámu, keď sa Židia roztrúsili do celého sveta. Erec Jisroel je zem, ktorú sľúbil B-h Abrahámovi, zem kráľa Dávida a Šalamúna, zem v ktorej sa zjaví Mesiáš.

F

Farčodit – zo slovanského čadiť, označuje zmäteného, omámeného človeka. O pomätencovi môžeme povedať, že má farčodster kop (zadymenú hlavu). Tento výraz, však môžeme použiť aj v prípade, že sa jedná o bezhlavo zamilovaného človeka.

Folks-menš – človek z ľudu. Človek, ktorý sa stotožňuje viac s obyčajnými ľuďmi, ako s elitou, skromný, nič nepredstierajúci, ktorý aj napriek svojim znalostiam a majetku nie je snobom. Folks-menš je aj človek zaujímajúci sa o židovský (ale aj iný) spôsob života a jeho význam, zachovávajúci tradície.

G

Gabaj – pokladník alebo správca synagógy.

Gan Eden – rajská záhrada. B-h vysadil záhradu na východ od Edenu a tam žili spokojne a bez problémov svoj život Adam a Eva. Biblický historici umiestňujú Gan Eden niekde medzi rieky Eufrat a Tigris, no talmudisti poznajú aj druhú Gan Eden, ktorá je v „nebi“, kde odpočívajú duše spravodlivých.

Gaón (Gajon) – bol pôvodne titul hlavy židovských akadémií v Babylónii, no v prenesenom význame sa používa na označenie veľmi vzdelaného učenca. Známym bol napríklad Gaón z Viľna, ktorý sa vyznačoval obrovskou múdrosťou.

Gehinom (Gehena) – peklo, v pôvodnom význame údolie Hinnom, opak Gan Eden, kde duše hriešnikov, ktorých zlé skutky prevážili dobré, si odpykávajú svoje hriechy, ako napríklad modlárstvo, cudzoložstvo, pýchu alebo pokrytectvo.

Gemara – aramejský termín pre označenie druhej časti Talmudu, v ktorej sú komentáre k prvej časti – Mišne.

Gefilte fish – z nemeckého plnená ryba. Sú to v podstate také rybacie fašírky, typické pre šabatový stôl Aškenázskych Židov.

Gevalt! – z nemeckého násilie, používa sa však aj pri volaní o pomoc. Je to mnohovýznamové slovo, ktorého súčasťou je výkričník, a ktoré môže byť použité, aj ako citoslovce, ale aj ako podstatné meno.

Goj – z hebrejského slova národ. Označenie pre človeka, ktorý nie je príslušníkom židovského národa. Treba zdôrazniť, že význam rešpektu k ostaným a pluralite spoločnosti je v judaizme všadeprítomný, v duchu rabínskeho učenia „Žid alebo človek iného vyznania, chudobný, či majetný, každý bude podľa svojich skutkov súdený!“. Je pravda, že časom sa výraz Goj začal používať aj v zápornom slova zmysle, ako napríklad „Čo môžeš čakať od Goja?“, podobne ako Arméni použijú „Čo si Turek?“, alebo u nás populárne „Nerozumieš, čo si Talian?“

H

Haftara – predpísaná časť Prorokov, ktorá sa číta v synagóge po predpísanej pasáži zo Zákona na šabat.

Havdala – obrad ukončujúci šabat a sviatky, doslova oddelenie.

Haskala – židovské osvietenecké hnutie z polovice 18. storočia v strednej Európe, s cieľom prispôsobiť sa nežidovskému prostrediu a odtrhnúť sa od izolovaného židovského spôsobu života. Prívrženec haskaly sa nazýval maskil.

 

CH

 

Chasid – doslova zbožný. Označenie ortodoxných Židov, ktorí prísne dodržujú tradície. Zakladateľom bol Bal Šem Tov. Chasidské komunity dodnes existujú v Izraeli a v USA.

Chazan – kantor, spevák, ktorý vedie modlitby v synagóge.

Chasan (Chosen) – ženích. V židovských komunitách sa vždy kládol dôraz na manželstvo a byť starým mládencom bolo považované za sebectvo. Oženiť sa nie je vždy jednoduché, takže sa časom objavil tzv. dohadzovač – šadchen.

Chupa – baldachýn, pod ktorým sa vykonávajú svadby.

 

I

 

Ivrit – hebrejčina. Oficiálny jazyk v Izraeli.

 

J

 

Jente – z talianskeho gentile – dáma, no neskôr toto slovo označovalo klebetnicu, ženu rozširujúcu poplašné správy.

 

K

 

Kabala – súhrnný termín označujúci židovskú mystiku. Je to filozofia hľadajúca vnútornú podstatu Tanachu a rabínskej literatúry. Základným textom kabaly je kniha Zohar.

Kiduš – požehnanie nad vínom, ktoré sa prednáša pred večerným jedlom a po rannej šabatovej modlitbe.

Baruch ata Adonaj, melech haolam, bore peri hagafen
Požehnaný buď B-že, pán sveta, stvoriteľ vínnej révy.

Kitl – biele rúcho, ktoré nosí rabín, kantor alebo ten, ktorý vykonáva bohoslužby.

Kol Nidrej – všetky sľuby. Prvá a najdôležitejšia modlitba v predvečer sviatku Jom Kipur, ktorou sa rušia všetky neuvážené sľuby.

Kohen – potomok biblického kňazského rodu, ktorý podlieha rôznym obmedzeniam, ako napríklad nesmie si zobrať za manželku rozvedenú ženu atď.

 

L

 

Landsman – z nemeckého krajan, pochádzajúci z rovnakého mesta (v Izraeli napríklad človek pochádzajúci z Európy). Používa sa aj vo význame „Ten je náš. (Je to landsman)“.

Levita – podľa knihy Genezis syn Jakuba a Lei, zakladateľ kmeňa Levi. Bol to jediný kmeň, ktorý nedostal svoje vlastné územie a ostané kmene Izraela ho chránili. Leviti vykonávali určité náboženské úkony v Jeruzalemskom chráme. Asistovali Kohenom.

 

M

 

Maces – nekvasený chlieb, ktorý sa konzumuje počas sviatku Pesach na pamiatku toho, že pri odchode Hebrejov z Egypta nestihol ani chlieb vykysnúť.

Magid – rozprávač, kazateľ.

Mazl tov! – výkrik znamenajúci blahoželanie, či už ku svadbe, narodeniu dieťaťa alebo inej dobrej správe. Nikdy sa mazl tov nepoužíva vo význame veľa šťastia pred nejakou udalosťou, ale až keď všetko dobre dopadne.

Mešuge – blázon, bláznivý.

Micve – prikázanie, ale aj konanie dobrých skutkov. Micvot sú druhé najdôležitejšie po Tóre. Môžu byť pozitívne – pomáhať núdznym alebo negatívne – zakazujúce krádež. Môžu byť pre vzťah medzi B-hom a človekom alebo medzi ľuďmi navzájom. Aj keď sú micvot záväzkami, oslobodzujú človeka (od hriechu) a ich plnenie napĺňa život radosťou.

Midraš – metóda výkladu Tóry a literatúra, ktorá ho obsahuje.

Mikve – rituálny kúpeľ, kde sa Židia očisťujú napríklad pred šabatom.

Minjan – kvórum nábožensky dospelých mužov, ktorí sú potrební pre verejné modlitby a pobožnosti zhromaždenia. Počet desať je pravdepodobne odvodený od situácie, keď Jošua nazval desať zvedov, ktorí sa vrátili zo zeme Kanaánskej zhromaždením. S toho sa dá usudzovať, že desať dospelých mužov už tvorí zhromaždenie.

Mišna – prvá časť Talmudu.

Mohel – človek vykonávajúci obriezky.

 

N

 

Naches – potešenie, radosť súvisiaca s dosiahnutím nejakého úspechu alebo psychické uspokojenie.

Nu! – citoslovce, ktorým sa dá v jidiš vyjadriť úplne všetko – povzdych, uspokojenie, nadávka, otázka, pochvala. Všetko závisí len od intonácie a okamihu použitia. Je to najčastejšie používané slovo v jidiš spolu s Oj!

Nariš – bláznivý, hlúpy.

 

O

 

Omeyn Amen! Či už v jidiš (omeyn), alebo v hebrejčine (omen), je to slovo ukončujúce niektoré modlitby, pretože význam tohto slova je niečo ako „tak je“.

 

P

 

Pajes – pôvodom z hebrejského slova znamenajúceho vlasy. Používa sa na označenie splývajúcich vlasov popri tvári, ktoré nosia veľmi ortodoxní Židia. Prikázanie nosiť nezastrihnuté vlasy na bokoch tváre pochádza z Tretej knihy Mojžišovej (Levitikus).

Parve – neutrálny pokrm alebo potravina, ktorá sa môže kombinovať ako s mliečnymi, tak aj s mäsitými jedlami.

Pupik – aj keď presný význam slova pupik je totožný so slovenským pupok, používa sa v celej rade posmešných až neslušných fráz, znamenajúcich niečo úplne iné. Napríklad „a šajnym dank in pupik“ znamená „niet za čo ďakovať“.

 

R

 

Rabi, reb, rav – rabi je oslovenie pre každého rabína a učiteľa, reb je zdvorilý titul učeného muža a rav bol výraz zvyčajne používaný na označenie vodcu chasidského hnutia.

Rachmones – súcit , ľútosť, ktorou je pretkané celé učenie judaizmu.

 

 

Sanhedrin – židovský najvyšší súd, ktorý pôsobil v Izraeli za nadvlády Rimanov až do 5. storočia o.l.

Sidra – predpísaná časť zákona, ktorá sa číta v synagóge na Šabat.

Synagóga – centrum židovského náboženského, spoločenského a kultúrneho života. Slovo pochádza z gréčtiny.

Šames – pomocník v synagóge. Zriadenec, ktorý mal na starosti aj obecné záležitosti a vyberanie poplatkov. Rovnako sa volá aj deviata sviečka na chanukovom svietniku.

Šalom – mier. Židovský pozdrav.

Šem hameforaš – tetragram štyroch písmen označujúcich B-žie meno.

Šema Jisroel – ústredná židovská modlitba a židovské vyznanie viery.

Šlachmones – darčeky, predovšetkým sladkosti, ktoré si dávajú Židia počas sviatku Purim.

Šnorer – žobrák, často prizývaný k šabatovému stolu, čo bolo dobrým skutkom.

 

T

 

Talmud – autoritatívny celok židovského zákona pozostávajúci z Gemary a Mišny.

Trejfe – nečistý, nekóšer. Za trejfe sú vyhlásené aj niektoré potraviny, inak kóšer, keď nesplnia niektoré požiadavky, ako napríklad kóšer zabitie kravy a pod.

 

V

 

Vic – vtip, bonmot, žart.

Vysoké sviatky – desaťdňové obdobie začínajúce sviatkom Nového roka – Roš hašana a končiace dňom zmierenia – Jom kipur.

 

 

Zmires – takzvané stolové piesne, ktoré sa spievajú pri šabatovom stole a na sviatky.

Zohar – celým názvom sefer hazohar – Kniha žiare, hlavné kabalistické dielo.

Žlub – grobian, neslušne sa správajúci človek.

Pre bezplatný on line Jidiš-Anglický a Anglicko-Jidiš slovník kliknite
Pre bezplatný on line Hebrejsko-Anglický a Anglicko-Hebrejský slovník kliknite