LaG-ba-omer

15 Odo dňa, keď ste po sobote obetovali svoj podávací snop, budete počítať sedem
plných týždňov
16 Musíte počítať až do dňa, ktorý nasleduje po siedmej sobote, čiže päťdesiat dní. Vtedy prinesiete Pánovi potravinovú obetu z nového (obilia) … Levitikus 23:15-16

La“G Ba-Omer je sviatok menšieho významu. Je súčasťou obdobia počítania Omeru. Omer sa začína počítať druhý deň Pesachu a trvá nasledujúcich 49 dní. Počítanie končí sviatkom Šavuot . Omer nie je len počítanie dní, ale úzko súvisí aj s prinášaním obety pozostávajúcej zo zväzku jačmeňa, ktorá sa nosila do Chrámu v Jeruzaleme, ako poďakovanie za novú úrodu pred tým, ako sa z nej bude jesť. Každý večer, v dňoch keď sa Omer počíta, sa prednáša modlitba, ktorej súčasťou je aj uvedenie poradového čísla dňa a to v počte dní a týždňov. Napríklad „dnes je deň osemnásty, čo je dva týždne a štyri dni z Omeru“. Počítanie Omeru je Micva a je povinná pre každého okrem žien. Počítanie Omeru má za úlohu vytvoriť pomyselnú spojnicu medzi Pesachom – Exodus z Egypta a Šavuotom, ktorý pripomína odovzdanie Tóry. Tento čas nám má zdôrazniť fakt, že otroctvo skončilo až prijatím Tóry.

Omer je obdobím smútku za 24,000 žiakov rabína Akivu, ktorí zomreli počas epidémie. Je niekoľko príkazov a tradícii, ktoré sa viažu k tomuto obdobiu. Keďže sa jedná o obdobie smútku, nekonajú sa počas tohto obdobia žiadne svadby, ani slávnosti, pri ktorých sa tancuje alebo počúva hudba. Je zakázané strihať si vlasy atď.

Na 33 deň Omeru je smútok prerušený a slávi sa La“G Ba-Omer. Je to deň, keď epidémia skončila pripadajúci na 18.ijara, čo má tiež svoju symboliku. Hebrejské slovo chajživot má v gemantrii číslo 18. V tento deň sa konajú výlety, pikniky, v predvečer sa pália ohne, jednoducho smútok je zrušený. Dávnym zvykom bolo na La“G Ba-Omer navštevovať hroby spravodlivých. Aj zákaz strihania vlasov je v tento deň zrušený, dokonca býva zvykom u tradičných židov vykonať Upšerinprvé strihanie vlasov u trojročných chlapcov.

Dátumy, na ktoré pripadá slávenie La“G Ba-Omeru podľa občianskeho letopočtu na najbližšie štyri roky, sú nasledovné:

2019
2020
2021
2022
La“G ba-omer 23.05.2019 (5779) 12.05.2020 (5780) 30.04.2021 (5781) 19.05.2022 (5782)