Mladosť

Mladosť – Bar a Bat Micva

[… Bar Micva]

Dosiahnutie náboženskej dospelosti je okamih, keď sa chlapec stáva bar micva (syn prikázania). U chlapcov je to po dovŕšení veku trinástich rokov a naproti všeobecne rozšírenej mienke, deje sa tak automaticky, bez nutnosti nejakého náboženského úkonu alebo rituálu. Rodinné oslavy, ktoré sú v súčasnosti pri príležitosti bar micva bežné, sa v skutočnosti začali organizovať len pred niečo viac ako sto rokmi. Dosiahnutie veku 13 rokov, teda veku, keď sa stáva bar micva, umožňuje chlapcom zapojenie sa do plnohodnotného náboženského života. Môže byť vyvolávaný k čítaniu z Tóry, počíta sa do minjanu atď. V dnešnej dobe je bežné, že sa chlapci naučia celú haftaru, ktorú potom prednášajú v sobotu v synagóge, hneď po dovŕšení trinástich rokov. Väčšinou sa očakáva, že prednesú krátky prejav, ktorý sa začína modlitbou. Stalo sa tradíciou, že oslavy pokračujú doma a oslávenci dostávajú malé darčeky. Bar micva je dôležitým medzníkom v živote každého židovského chlapca, a preto patričná oslava je namieste.

[… Bat Micva]

Obdobne, ako je to u chlapcov, aj dievčatá sa stávajú dcérami prikázania bat micva. U dievčat je to ale už po dovŕšení dvanásteho roku života. Opäť treba poznamenať, že sa tak deje automaticky a jedinou podmienkou, aby sa dievča stalo bat micva, je dosiahnutie veku dvanásť rokov. Do tohto veku (u chlapcov do trinásteho roku) sú za hriechy svojich detí zodpovední rodičia a až po dosiahnutí bar – bat micva, deti zodpovedajú za svoje hriechy samé. Podľa židovských zákonov môžu, okrem iného, svedčiť pred súdom, ženiť sa a vydávať sa, aj keď samozrejme dnes nevidíme 12-13 ročné svadobné páry. Aj dievčatá mávajú svoju oslavu súvisiacu s bat micva, pretože aj v ich živote predstavuje dosiahnutie náboženskej dospelosti významný medzník.

[… dospelosť]

Napriek už spomínanej náboženskej dospelosti dosiahnutej, keď sa chlapec alebo dievča stanú bar micva a bat micva, nesmieme si túto dospelosť zamieňať s dospelosťou fyzickou a ekonomickou. V 12-13 rokoch nie je človek zrelý na sobáš, odsťahovanie sa od rodičov, alebo na to, aby si sám zarábal na živobytie. Aj Talmud to upravuje, v Pirkej Avot sa hovorí, že v trinástich rokoch je človek dostatočne dospelý na to, aby plnil prikázania, v osemnástich rokoch sa môže ženiť a vydávať (na inom mieste sa uvádza vek medzi 16-24 rokov, ako najvhodnejší vek na sobáš), no a po dovŕšení 20 roku by mal by schopný začať sa sám starať o svoje živobytie. Tieto vekové hranice viac-menej korešpondujú aj s občianskymi zákonmi súvisiacimi s trestnoprávnou zodpovednosťou, možnosťou sobášenia sa atď. Akokoľvek, aj 12-13 ročný človek už vie rozoznať dobré od zlého.