Pesach

14 Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho sláviť ako Pánov sviatok: z pokolenia na pokolenie ho budete sláviť ako večité ustanovenie!
15 Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Ihneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od prvého až do siedmeho dna jedol niečo kysnuté, bude vyhladený z Izraela.

16 V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie; aj v siedmy deň budete mať sväté zhromaždenie. V tieto dni nebudete konať nijakú prácu okrem toho, čo je potrebné na prípravu jedla pre každú osobu.

17 Takto zachovávajte (zákon) nekvasených chlebov, lebo práve v tento deň som vyviedol vaše zástupy z egyptskej krajiny. Tak zachovávajte tento deň z pokolenia na pokolenie
ako večné ustanovenie!… Exodus 12:14-17

Pesach sa začína pätnásteho dňa mesiaca nisan a je prvým z troch hlavných sviatkov viažucich sa, ako na historické, tak aj na poľnohospodárske súvislosti. Ďalšími dvoma sú Šavuot a Sukot. Ako aj niektoré iné židovské sviatky, aj Pesach má niekoľko ďalších menej používaných názvov. Samotný názov Pesach pochádza z hebrejského základu pasoach znamenajúceho – prekročenie, prejdenie, zachovanie, ušetrenie. Tento jeho význam úzko súvisí s udalosťou, ktorú si na Pesach pripomíname, t.j. odchod židov z Egypta, prekročenie Rákosového mora a záchranu židov z egyptského otroctva, keď židovskí prvorodení boli ušetrení a egyptskí prvorodení boli zahubení, keďže na ich príbytkoch nebolo vyznačené znamenie pre anjela smrti. Okrem názvu Pesach sa používa aj názov Tag ha-macot (sviatok macesa, nekvaseného chleba), alebo Z’man cherut’nu (čas nášho oslobodenia).

S Pesachom sa viažu mnohé tradície, zvyky, príkazy a zákazy. Prípravy na slávenie sviatku sa začínajú už dlho pred jeho začiatkom. Dá sa povedať, že hneď po skončení sviatku Purim, začíname s prípravou na sviatok Pesach. Pečú sa macesy, nekvasené chleby, ktoré sa konzumujú počas siedmich dní Pesachu. Celý dom sa musí pred príchodom Pesachu vyčistiť od chamecu (všetko kvasené). Všetko toto sa deje na pamiatku toho, že pri rýchlom odchode z Egypta chlieb nestihol vykvasiť. Štrnásteho nisana sa vyhľadajú aj tie najmenšie odrobinky chamecu, ktoré sa na druhý deň spália, odriekajúc pri tom modlitbu, ktorá ma zničiť nenájdené kúsky chamecu.

Deň pred Pesachom je pôstnym dňom pre všetkých prvorodených chlapcov, na pamiatku zázraku ušetrenia prvorodených, ako už bolo vyššie spomenuté.

V predvečer Pesachu je už všetko pripravené a stôl je prestretý podľa predpísaného poriadku na pesachový seder (sederovú večeru, kde seder znamená po hebrejsky poriadok). Pesachový seder je napísaný v knihe, ktorá sa nazýva Haggada a vysvetľuje odchod z Egypta a praktiky dodržiavané na tento sviatok. Pesachový príbeh z tejto knihy sa číta počas sederovej večere. Na stole je šesť misiek naplnených nasledovným jedlom:

z’roa kus pečenej kosti s trochou mäsa, pripomínajúci B-žiu silnú ruku
bejca varené alebo pečené vajíčko ako výraz smútku nad všetkými, ktorí zahynuli počas úteku z Egypta a nad zničením chrámu
maror horké byliny na pamäť trpkých časov v Egypte
karpas jednoduchá zelenina ako šalát, čakanka, zemiaky, pripomínajúca chudobnú stravu v dobe otroctva
charoset zmes nastrúhaných jabĺk, orechov a červeného vína, pripomínajúca hlinu, z ktorej sa vyrábali tehly na stavbu pyramíd
chazeret opäť horké byliny ako chren a pod.
macot tri kusy nekvaseného chleba, položených na seba, symbolizujúce tri skupiny ľudí v rámci Izraela – kohanim, levíti a ostatní príslušníci národa.

Konzumácia jedla, ako aj všetky činnosti počas sederovej večere, sa riadia presnými pravidlami popísanými v Haggade. Obsah a postup sederovej večere by sme mohli stručne popísať a zosumarizovať nasledovnými krokmi:

Kádeš požehnanie – požehná sa víno, vypije sa a naleje sa ďalší pohár.
Urechac umývanie – umytie rúk bez požehnania a príprava na konzumáciu karpasu.
Karpas zelenina – šalát sa namáča do slanej vody, symbolizujúcej slzy a zje sa.
Jachac prelomenie – jeden z macesov sa zlomí. Časť sa odloží bokom ako afikomen a časť sa vráti na kopu.
Maggid príbeh – prerozpráva sa príbeh exodu a prvého Pesachu. Súčasťou príbehu je aj pýtanie sa štyroch otázok, známych aj pod názvom Mah ništana (Čo je na tomto večere iné), ktoré položia najmladší účastníci večere.
Rachca umývanie – druhé umývanie rúk, tentokrát s požehnaním a príprava na jedenie macesu.
Moci požehnanie nad pšeničnými produktmi– všeobecné požehnanie nad chlebom.
Maca požehnanie macesu – prednesie sa špeciálne požehnanie nad macesom a kúsok sa zje.
Maror horké byliny – prednesie sa požehnanie nad horkými bylinami, ktorých význam sme už vysvetlili a kúsok sa zje.
Korech sendvič – rabi Hillel bol toho názoru, že maror by sa mal jesť spolu s macesom. Na jeho počesť sa konzumuje kúsok horkej zeleniny spolu s charosetom na kúsku macesu.
Šulchan orech večera – konzumuje sa sviatočné jedlo.
Cafun afikomen – kúsok macesu, odložený na začiatku večere, sa konzumuje ako dezert na konci.
Barech požehnanie po jedle – naleje sa tretí pohár vína a recituje sa požehnanie po jedle. Potom sa naleje štvrtý pohár vína, vrátane pohára pre proroka Eliáša, ktorý má podľa tradície oznámiť príchod mesiáša, ktorý by sa mal zjaviť počas Pesachu. Nechajú sa na chvíľu otvorené dvere, aby mohol vojsť.
Hallel chvály – recituje sa niekoľko žalmov a požehnanie nad vínom, po ktorom sa vypije posledný pohár vína.
Nirca záver – seder sa uzavrie jednoduchým oznámením, že bol ukončený a prednesie sa prianie, aby sa nasledujúci Pesach slávil v Jeruzaleme.

Pesach a slávnostná sederová večera sú neopomenuteľnou príležitosťou stretnúť sa, pripomenúť si zázraky, ktoré Hospodin vykonal na záchranu židovského národa a otvoriť nový náboženský rok, ktorý začína prvého nisana.

Dátumy, na ktoré pripadá slávenie Pesach podľa občianskeho letopočtu na najbližšie štyri roky, sú nasledovné:

2019
2020
2021
2022
Pesach 20.04.2019 (5779) 09.04.2020 (5780) 28.03.2021 (5781) 16.04.2022 (5782)