Posudok Mgr. Peter Štanský, riaditeľ Štátneho archívu Bytča

Peter Frankl: Židia v Žiline

Posudok

Mgr. Peter Štanský, riaditeľ Štátneho archívu Bytča – pobočka Žilina

Kniha Petra Frankla predstavuje verejnosti súhrn poznatkov o dejinách a živote tejto komunity v Žiline. Vychádza predovšetkým z archívnych materiálov slovenských, českých a iných zahraničných archívov. Spomedzi týchto archívov autor a spolupracovníci využili najmä žilinský archív, v ktorom sú najmä vo fondoch Mesto Žilina, Okresný úrad, ONV a MsNV Žilina veľké množstvá archívnych dokumentov k dejinám židov. Napriek tomu, že stav spracovania týchto fondov nie je najideálnejší, podarilo sa autorovi využiť tieto na zdokumentovanie histórie. Je pochopiteľné, že mnohé dokumenty neodrážajú úplne a presne skutočnosti, sú poplatné danej dobe a viaceré si protirečia, respektíve sú v nich odlišné údaje o tej istej veci. Toto autor vďaka svojmu kritickému postoju pochopil a v knihe použil len údaje, ktoré sú nesporné a verifikovateľné. Až ďalšie štúdium, podmienené dlhším bádaním môže priniesť v budúcnosti upresnenia a nové poznatky. Domnievam sa, že autor za daných podmienok na základe archívneho materiálu uviedol nielen známe skutočnosti, ale najmä prínosom je množstvo nových údajov o dejinách židov, ale i opravy už publikovaných nepresných údajov.

Autorovi sa i vďaka jeho jazykových schopností podarilo zhromaždiť množstvo údajov o žilinských židoch aj z literatúry, ktorá je veľmi bohatá. Množstvo literatúry použité v tejto publikácií, najmä zo zahraničia, jej znalosť a využitie by mohlo byť príkladom i pre mnohých historikov.

Autor použil v knihe spomienky z osobných stretnutí so žilinskými židmi, alebo ich príbuznými a známymi. Aj tu je obdivuhodný rozsah a kvalita tejto časti.

Publikácia má vzorný poznámkový aparát, množstvo literatúry a ďalšie náležitosti vedeckej historickej práce. Presahuje však bežnú faktografickú historickú prácu. Je to práca písaná srdcom, emóciami, spomienkami osobnými i iných osôb. Bolesť a žiaľ nad osudom a utrpením židov nielen zo Žiliny sa istým spôsobom prejavuje v značnej časti knihy. Autor vyslovuje otázky o charaktere ľudí, neraz i židov. Zamýšľa sa nad otázkou, prečo z obdobia rozkvetu (táto kapitola je veľmi zaujímavo literárne spracovaná) postihlo žilinských i slovenských židov taký osud a prenasledovanie.

Autor vo svojej knihe spája osudy žilinských židov a ich dejiny i do širšieho rámca Uhorska, Československa a prvej Slovenskej republiky. Práca je písaná veľmi dobre, pútavo, neraz i s osobným pohľadom na vec a danú skutočnosť, v ktorom sa strieda úsmev i žiaľ. Preto ju môžem odporučiť na publikovanie nielen ako archivár a historik Žiliny, ale i ako človek. Iste prinesie pre jej čitateľov poznanie, ale i poučenie.