Poznámky k rukopisu knihy „Židia v Žiline“ od historika p.Kameneca

Vážený pán Frankl,

priložene Vám posielam niekoľko svojich pripomienok k rukopisu Vašej knihy, ktorej text sa mi páčil, lebo autori ho koncipovali veľmi objektívne, po formálnej stránke kultivovane, pre potenciálneho čitateľa pútavo. Navyše sa opierali o bohatú odbornú a memoárovú literatúru, o dostupné archívne pramene, o pramenné edície a veľmi efektívne využívali aj metódu orálnej histórie. Podarilo sa im podať najdôležitejšie fakty z dejín židovskej komunity v Žiline, pričom sa venovali aj tzv. malým dejinám, t.j. osudom a zaujímavým životným príbehom mnohých v texte spomínaných osôb – židovského i nežidovského pôvodu, ktorých spája spoločný menovateľ: priamy alebo nepriamy vzťah k mestu Žilina.
Vo vnútornej štruktúre knihy sa prelína chronologický a tematický prístup, čo niekedy vedie k opakovaniu sa, resp. k prílišnej detailnosti. To nie je výčitka, ale konštatovanie. Ani občasné opakovanie, ani podrobnosti však na kvalite a prínosnosti práci neuberajú.
Toľko teda niekoľko mojich pripomienok k rukopisu práce, ktorý je kvalitný a preto by ho bolo treba čo najskôr publikovať.

Bratislava 10. augusta 2008

S pozdravom

Ivan Kamenec
Historický ústav SAV