Šavuot

15 Odo dňa, keď ste po sobote obetovali svoj podávací snop, budete počítať sedem plných týždňov
16 ..až do dňa, ktorý nasleduje po siedmej sobote, čiže päťdesiat dní.
Vtedy prinesiete Pánovi potravinovú obetu z nového (obilia)

21 V ten istý deň zvoláte sväté zhromaždenie. Vtedy nesmiete vykonávať nijakú služobnú prácu. To je večný príkaz pre všetky pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. … Levitikus 23:15-16, 21

Šavuot je jedným z troch sviatkov, ktoré sú späté ako s históriou, tak s poľnohospodárstvom. Z týchto troch je druhým v poradí po Pesachu a pred Sukotom. Nazýva sa aj sviatkom týždňov, keď samotné slovo Šavuot znamená v hebrejčine týždne.

Zaujímavé na tomto sviatku je aj to, že nemá len jedno meno, ale hneď niekoľko. Súvisí to s viacerými udalosťami, ktoré si pripomíname tento deň.

Prvou udalosťou je už spomínaný sviatok týždňov, ktorý pripomína počítanie siedmych naplnených týždňov od druhého dňa Pesachu. Počítame dni, ktoré uplynuli od Pesachu, keď boli naše telá oslobodené fyzicky z egyptského otroctva až po Šavuot, keď odovzdaním Tóry boli naše duše oslobodené od modlárstva a nemorálnosti. Je to obdobie plné očakávania, obdobie počítania Omeru až do 50.dňa, obdobie, ktoré vrcholí prijatím Tóry Mojžišom na hore Sinaj. Preto sa tento sviatok nazýva aj Hag Matan Torateinu, čo po hebrejsky znamená sviatok odovzdania našej Tóry. Táto udalosť je druhou, ktorú si pripomíname v tento deň. Je treba poznamenať, že toto označenie sviatku nenájdeme v Tóre, ale zaviedli ho Rabíni. No a treťou udalosťou, tou, ktorá je spojená s poľnohospodárstvom je pripomienka zberu prvej úrody a jej prinesenie do chrámu v Jeruzaleme. Z tohto dôvodu sa tento sviatok nazýva aj Hag ha-Bikkurim čo v hebrejčine znamená sviatok prvého ovocia.

Slovíčko „odovzdanie“, v jednom z názvov sviatku, má tiež svoj význam a bola mu daná prednosť pred slovíčkom „prijatie“. Tóra na hore Sinaj bola odovzdaná, no prijímame ju v každodennom nepretržitom procese, a preto odovzdanie, ktoré je v histórii jedinečným, je tým, čo robí tento sviatok významným.

Zvykom je aspoň jeden deň tohto sviatku konzumovať mliečne výrobky, čo podľa niektorých pripomína sľub ľudu Izraela, že dostanú zem oplývajúcu mliekom a medom.

Dátumy, na ktoré pripadá slávenie Šavuot podľa občianskeho letopočtu na najbližšie štyri roky, sú nasledovné:

2019
2020
2021
2022
Šavuot 09.06.2019 (5779) 29.05.2020 (5780) 17.05.2021 (5781) 05.06.2022 (5782)