Tiša bi Av

3 … a spýtať sa kňazov, ktorí sú v dome Pána zástupov, a prorokov:
„Mám plakať a postiť sa v piatom mesiaci [Av], ako som to robil už toľko rokov?“ … Zachariáš 7:3
8 V piatom mesiaci, na siedmy deň mesiaca – v devätnástom roku kráľa Nabuchodonozora, babylonského kráľa
– prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nabuzardan, sluha babylonského kráľa.

9 I podpálil Pánov chrám aj kráľovský palác a všetky jeruzalemské domy.Všetky veľké domy spálil.
… Druhá kniha kráľov 25:8-9

12 V piatom mesiaci, na desiaty deň mesiaca – v jedenástom roku kráľa Nabuchodonozora, babylonského kráľa
– prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nabuzardan, osobný minister babylonského kráľa

13 I podpálil Pánov chrám aj kráľovský palác a všetky jeruzalemské domy. Všetky veľké domy spálil.
… Jeremiáš 52:12-13

Tiša B’Av alebo deviaty Av (piaty mesiac židovského kalendára) je jedným z najsmutnejších dní židovského roka. Na tento dátum pripadá množstvo tragédií a katastrof, ktoré postihli židovský národ. Je to deň, keď si hlavne pripomíname zničenie prvého chrámu Babylončanmi v roku 586 pred občianskym letopočtom a zničenie druhého chrámu Rimanmi v roku 70 občianskeho letopočtu. Všetky príkazy a zákazy súvisiace so smútkom na 9.Av boli spísané až po zničení druhého chrámu, takže na chronologickú postupnosť udalostí sa nekladie veľký dôraz. Je dokonca takmer nemožné uvažovať o zničení prvého a druhého chrámu oddelene.

Aj keď tieto dve udalosti sú tými hlavnými, ktoré sa spájajú s týmto dátumom, sú aj ďalšie, ktoré „náhodou“ pripadli na 9.Av. Je ním aj vypovedanie židov zo Španielska, ktoré pripadlo na 31.7.1492 čo bolo tiež na 9.Av. Taktiež prvá svetová vojna vypukla na Tiša B’Av. V histórii židovského národa by sa našli aj ďalšie smutné udalosti pripadajúce na tento dátum.

Tiša B’Av je vyvrcholením troch týždňov, začínajúcich 17.Tamuza, keď si pripomíname prvé prerazenie múrov Jeruzalema predtým, ako bol zničený prvý chrám. Počas týchto troch týždňov sa zvyčajne nekonajú svadby a oslavy a nestrihajú sa vlasy. Od prvého do deviateho Av je zvykom nejesť mäso a nepiť víno, samozrejme okrem Šabatu.

Obmedzenia platné na Tiša B’Av sú podobné tým, ktoré sa dodržujú na Jom Kipur (Deň zmierenia) , tzn. že sa dodržuje kompletný pôst vrátane nepitia vody, nekúpe sa, nenosia sa kožené topánky, nepoužívajú sa parfumy, neštuduje sa Tóra atď. Okrem toho sa nevykonáva akákoľvek práca (nielen tá, ktorá je zakázaná na Šabat).

Tiša B’Av je dňom naozajstného smútku, čo nám pripomína každá jeho sekunda.

Dátumy, na ktoré pripadá slávenie Tiša B’Av podľa občianskeho letopočtu na najbližšie štyri roky, sú nasledovné:

2019
2020
2021
2022
Tiša B’Av 11.08.2019 (5779) 30.07.2020 (5780) 18.07.2021 (5781) 07.08.2022 (5782)