Kiduš

Kiduš llejl šabat – Posvätenie šabatu.

(Vajhi erev vajhi voker)
(Recitujeme potichu: A bol večer a bolo ráno)
(Recite silently: And there was evening adn thre was morning)
Jom Hašiši. Vajchulu hašamaim vehaarec vechol cevaam.
Deň šiesty. Vtedy nebesia a zem boli dokončené a celé ich usporiadanie.
The sixth day. Thus the heavens and earth were finished, and all their array.
Vajchal elohim bajom haševiji melachto ašer asa,
Na siedmy deň Boh dokončil prácu, ktorú robil
On the seventh day God completed work which He had done,
vajišbot bajom haševiji mikol melachto ašer asa.
a oddychoval, na siedmy deň, od všetkej práce, ktorú urobil.
and He abstained on the seventh day from all His work which He had done.
Vajvarech elohim et jom haševiji vajkaedš oto,
Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho,
God blessed the seventh day and hallowed it,
ki vo šavat mikol melachto ašer bara elohim laasot.
pretože v tento deň odpočíval od všetkej práce, ktorú Boh stvoril, aby bola vykonaná.
because on it He abstained from all His work which God created to make.
Baruch Ata Adonaj Elohejnu Melech haolam,
Požehnaný buď Pane, náš Boh, Kráľ vesmíru,
Blessed are You, Hašem, our God, King of universe,
bore peri hagafen.
Stvoriteľ vinnej révy.
Who creates the fruit of the vine.
Baruch Ata Adonaj Elohejnu Melech haolam, Ašer kidešanu
Požehnaný buď Pane, náš Boh, Kráľ vesmíru, Ktorý si nás požehnal
Blessed are You, Hašem, our God, King of universe, Who has sanctified us
bemicvotav veraca vanu, vešabat kodšo beahava uvracon
Tvojimi prikázaniami, našiel v nás zaľúbenie a s láskou a láskavosťou svätý Šabat ako dedičstvo
with His commandments, took pleasure in us, and with love and favor, His holy Sabbath as a heritage
hinchilanu, zikaron lemaase verešit. Ki hu jom techila
dal si nám, na pamäť stvorenia. Pretože tento deň je začiatkom
gave us, a remembrance of creation. For that day is the prologue
lemikraej kodeš, zecher liciat micrajim. Ki vanu vacharta,
svätého zhromaždenia a pamiatka Exodu z Egypta. Pre nás si sa rozhodol
to the holy convocations, a memorial of the Exodus from Egypt. For us did You choose
veotanu kidašta, mikol haamim. Vešabat kodšecha beahava
a nás si posvätil zo všetkých národov. A Tvoj svätý Šabat, s láskou
and us did You sanctify from all the nations. And Your holy Sabbath, with love
uvracon hinchaltanu. Baruch ata adonaj mekadeš hašabat.
a láskavosťou, ako dedičstvo si nám dal. Požehnaný buď Pane, Ktorý posväcuješ Šabat.
and favor did You give us as a heritage. Blessed are You, HaŠem, Who sanctifies the Sabbath.