Avot – prvé požehnanie

Avot – Patriarchovia – Patriarchs – Avot

 

Baruch Ata Adonaj Elohejnu veElohej avotejnu,
Požehnaný buď Hospodin, náš Boh a Boh našich praotcov,
Blessed are You, HASHEM, ou God and God our forefathers,
Elohej Avraham, Elohej Icchak, veElohej Jaakov,
Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakubov,
God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob,
hael hagadol hagibor vehanora, el elejon,
veľký, mocný a úchvatný Boh, nadradený Boh,
the great, mighty, and awesome God, the supreme God,
gomel chsadim tovim vekone hakol,
Ktorý poskytuje blahodárne milosti a tvorí všetko,
Who bestows beneficial kindnesses and creates everything,
vezocher chasedej avot, umevi goel
Ktorý pripomína milosti Praotcov a prináša Spasiteľa
Who recalls the kindnesses of the Patriarchs and bring Redeemer
livenej venejhem, lmaan šemo beahava.
deťom ich detí, v Jeho Mene s láskou.
to their children’s children, for His Name’s sake, with love.
Melech ozer, umošija u magen.
Ó Kráľ, Pomocník, Spasiteľ a Štít.
O King, Helper, Savior and Shield.