Kádiš Jatom

Kádiš Jatom

Jitgadal vejitkadaš šeme raba amen bealema di vera chirute,
Nech je velebené a posvätené Meno Božie, amen, vo svete, ktorý bol z Jeho vôle stvorený
May His great Name grow exalted and sanctified amen, in the world as He willed.
vejamlich malchute, bechjejchon uvejomejchon uvechajej dechl bejt Israel
a nech je Jeho vláda zriadená za Vášho života, za Vašich dní a za života celého Domu Izraela,
May He give reign to His kingship in your lifetimes and in your days, and in the lifetime of the entire Family of Israel,
baagala uvizman kariv. Veimru Amen!
hneď a v skorom čase! A povedzte: Amen!
swiftly and soon. Now respond: Amen!
JEHE ŠEME RABA MEVARACH LEALAM ULEALEMEJ ALEMAJA
JEHO VEĽKÉMU MENU, NECH JE POŽEHNANÉ NAVEKY A VEKY VEKOV!
MAY HIS GREAT NAME BE BLESSED FOREVER AND EVER!
Jitbarach vejištabach vejitpaar vejitromam vejitnase vejithadar vejitale
Nech je požehnané, vychválené, velebené, vyzdvihované, vynášané, oslavované, povznášané
Blessed, praised, glorified, exalted, extolled, mighty, upraised
vejithalal šeme dekudša berich hu, leejla min kol (v desiatich dňoch pokánia:
a ospevované Meno Svätého, nad všetky (v desiatich dňoch pokánia:
and lauded be the Name of the Holy One, Blessed is He (from Rosh Hashana to Yom Kippur add:
leejla uleejla mikol) birchata veširata tušbechata venechemata , daamiran
nesmierne) požehnania a chválospevy, pochvaly a chválorečenia obvyklé
exceedingly) beyond any blessing and song, praise and consolation that are uttered
bealema. Veimru: Amen!
na tomto svete. A povedzte: Amen!
in the world. Now respond: Amen!
Jehe šelama raba min šemaja vechajim alejnu veal kol Jisrael.
Nech nám a celému Izraelu zostúpi hojný mier a život z nebies!
May there be abundant peace from Heaven, and life, upon us and upon Israel!
Veimru: Amen!
A povedzte: Amen!
Now respond: Amen!
Ose šalom (v desiatich dňoch pokánia: haŠalom) bimromav, hu jaase
Ten, Kto zjednáva mier (v desiatich dňoch pokánia: Ten mier) na Svojich výsostiach, zjednáva
He Who makes peace(from Rosh Hashana to Yom Kippur : the peace) in His heights, may He make
šalom alejnu veal kol Jisrael. Veimru: Amen!
mier aj nám a celému Izraelu. A povedzte: Amen!
peace upon us, and upon all Israel. Now respond: Amen!