Purim

1 Teda v dvanástom mesiaci, o ktorom sme už vyššie povedali, že sa volal adar, na jeho trinásty deň,
na ktorý nepriatelia pripravovali vyvraždenie všetkých Židov, lebo si dychtivo žiadali ich krv,
nastal obrat. Židia sa dostali navrch a dostali ich do svojej moci…
17 Na trinásty deň mesiaca adar začali po všetkých (krajoch) zabíjať ľudí a na štrnásty deň prestali so zabíjaním a ustanovili ho za sviatočný, aby sa v ten deň v budúcnosti oddali hodovaniu, radosti a hostinám.
22 Lebo v tie dni sa Židia vypomstili na svojich nepriateľoch a ich žiaľ a zármutok sa im obrátili na veselosť a
radosť. (Mordechaj im písal), aby tie dni boli (chvíľou) hodovania a radosti, pričom si majú navzájom
posielať isté podiely z pokrmov a mali poskytnúť dar chudobným… Ester 9:1,17,22

Purim je jedným z najveselších sviatkov židovského kalendára. Pripomíname si ním časy, keď Židia žili v Perzii a boli zachránení pred vyvraždením. Celý príbeh Purimu je vyrozprávaný v knihe Ester.

Ústrednými postavami príbehu sú Ester, krásna mladá židovka a Mordechaj, jej príbuzný, ktorý ju vydával za svoju dcéru. Ester sa stala ženou kráľa Ahašvéroša, ktorý ju miloval viac ako ostatné svoje ženy netušiac, že je židovka. Zlým v celom príbehu je Haman, kráľov arogantný poradca, ktorý nenávidel Mordechaja a snažil sa o vyhubenie celého židovského národa. Ester s veľkým rizikom, neohlásená, predstúpi pred kráľa a zachráni židovský národ. Haman sa dočká spravodlivého trestu. Bol obesený na šibenici pripravenej pre Mordechaja.

Kniha Ester je zaujímavá tým, že sa v nej nevyskytuje meno B-h, ani žiadna pripomienka B-žieho mena. Tento fakt je možné vysvetliť aj poukázaním na to, že B-h nie vždy koná otvorene, ale jeho prítomnosť je zrejmá aj v náhodách, šťastí, jednoducho všade, aj bez jeho zrejmej viditeľnosti.

Purim sa slávi 14.adara a teší sa priazni najmä vďaka svojej veselosti. Deti sa nemôžu dočkať karnevalov, ktoré sa tradične spájajú s oslavami Purimu. Na sviatok Purim sa číta kniha Ester a vždy, keď sa v nej spomenie meno Haman, robí sa hluk a rapká sa na rapkáčoch. Dospelí si prídu tiež na svoje, veď je priamo prikázané, vypiť toľko vína, až nebude možné nájsť rozdiel medzi vetami „Buď prekliaty Haman“ a „Buď požehnaný Mordechaj“. Samozrejme, že tento príkaz nie je možné brať doslova. Podstatou je, aby sme boli veselí. Kabalisti by možno povedali, že keďže v hebrejčine majú obe slovné spojenia číselnú hodnotu 502, mali by sme piť toľko, aby sme už túto hodnotu spočítať nevedeli, ale nie toľko, aby sme stratili rozum.

S Purimom sa spája aj niekoľko Micve (prikázaní). Prvým je čítanie knihy Ester v predvečer a ráno 14. Adara. Druhým je posielanie potravinových darov aspoň jednému človeku. Tretím je dávanie milodarov, aby aj tí v núdzi okúsili purimovú radosť. Štvrté prikázanie nám prikazuje hostiť sa a popíjať, no a piate prikázanie je byť veselým a to sa plní najľahšie. Tak veselý Purim a L’Chaim k poháru dobrého vína.

Dátumy, na ktoré pripadá slávenie Purim podľa občianskeho letopočtu na najbližšie štyri roky, sú nasledovné:

2019
2020
2021
2022
Purim 21.03.2019 (5779) 10.03.2020 (5780) 26.02.2021 (5781) 17.03.2022 (5782)