Jom Kipur

29 Tento zákon bude pre vás večne platný: V desiaty deň siedmeho mesiaca sa budete postiť a nebudete konať nijakú prácu, ani domorodec, ani cudzinec, ktorý sa u vás zdržuje.
30 Lebo v tento deň sa budete zmierovať a očisťovať; očistíte sa od všetkých svojich hriechov
pred Pánom. … Levitikus 16:29-30

Jom Kipur (Deň zmierenia alebo správnejšie Deň pokánia) je pravdepodobne najdôležitejším sviatkom židovského roka. Šabat šabaton (šabat všetkých šabatov), ako je Jom kipur tiež nazývaný, sa slávi na desiaty deň „dní obrátenia k B-hu“, ktoré začínajú sviatkom Roš ha-šana. Jom Kipur je spomínaný aj v Tóre, v Knihe Levitikus 23:26 a ďalej.

Už v názve tohto sviatku sa hovorí o pokání a zmierení a to je presne to, o čom tento deň je. Je to deň, kedy by si mali všetci veriaci Židia sadnúť bokom, spytovať svoje svedomie a snažiť sa o zmierenie, ako s B-hom, tak aj so svojimi blížnymi. Samotný Jom Kipur však prináša zmierenie len medzi nami a B-hom, a nie medzi nami a našimi blížnymi. Dosiahnuť odpustenie hriechov spáchaných voči svojim blížnym je možné len požiadaním o odpustenie tých, ktorým sme ublížili alebo uškodili, napravením krívd, ktorých sme sa dopustili a to je nutné spraviť ešte pred Jom Kipur.

Na Jom Kipur sa dodržuje prísny pôst, veď pri účasti na božom súde musí byť všetko zamerané na pokánie a materiálne veci musia byť redukované na minimum. Pôst sa vzťahuje na nasledovných päť oblastí – jedenie a pitie, umývanie, voňavkovanie a kozmetika, nosenie koženej obuvi a pohlavný styk. Pretože je tento deň výnimočný, je nutné dodržiavať pôst aj na Šabat. Pôst trvá 25 hodín, začína pred západom slnka a končí príchodom noci na druhý deň.

Modlitby v synagóge na Jom Kipur trvajú od približne ôsmej hodiny ráno až do tretej hodiny popoludní. Potom je krátka prestávka a pokračuje sa od piatej hodiny až do príchodu noci. Sviatok sa začína trikrát opakovanou modlitbou Kol nidrej (všetky sľuby), ktorou sa rušia všetky sľuby vyslovené proti B-hu. Sú to sľuby dané B-hu bez rozmyslu, ako napríklad „Keď sa mi toto podarí, budem sa modliť každý deň päťkrát“. Účelom tejto modlitby je odvolať sľuby, ktoré sme možno neuvážene urobili voči B-hu v ťažkých chvíľach alebo v čase stresu. Na Jom Kipur je zvykom nosiť biele šaty (rúcho), symbolizujúce čistotu a nabádajúce všetkých veriacich k tomu, aby ich sľuby boli „čisté ako sneh“. Pobožnosti končia modlitbou Ne’ila (zakončenie), ktorá sa spieva pred otvorenou schránkou na Tóru a preto sa musí pri nej stáť. Táto modlitba sa spája so „zatváraním brán“ a s „poslednou šancou“ polepšiť sa ešte pred koncom sviatku.

Po skončení Jom Kipur je potrebné začať sa pripravovať na sviatok Sukot, ktorý nasleduje o päť dní.

Dátumy, na ktoré pripadá slávenie Jom Kipur podľa občianskeho letopočtu na najbližšie štyri roky, sú nasledovné:

2018
2019
2020
2021
Jom kipur 19.09.2018 (5779) 09.10.2019 (5780) 28.09.2020 (5781) 16.09.2021 (5782)