Židovský kalendár

1 Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. ... Kazateľ 3:1   Pred tým, ako sa dostaneme k židovským sviatkom, je dôležité si povedať pár slov o židovskom kalendári (Luach). Najzrejmejším rozdielom viditeľným na prvý pohľad je letopočet. Oproti občianskemu letopočtu, ktorý sa počíta od predpokladaného...

Šabat

15 Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň je však Pánova svätá sobota, deň odpočinku. Každý, kto bude v sobotu pracovať, dopúšťa sa smrteľného hriechu! 16 Nech Izraeliti zachovávajú sobotu a nech ju svätia z pokolenia na pokolenie ako večnú povinnosť zmluvy. 17 Nech je ona na večné znamenie medzi...

Roš ha šaná

24 ...Prvý deň siedmeho mesiaca bude pre vás dňom odpočinku, pamätným dňom s trúbením a so svätým zhromaždením. ... Levitikus 23:24 Roš ha-šana alebo židovský Nový rok pripadá na prvý deň siedmeho mesiaca, teda na mesiac tišri. Slávia sa prvé dva dni tohto mesiaca. Sú to vlastne narodeniny prvého človeka...

Jom Kipur

29 Tento zákon bude pre vás večne platný: V desiaty deň siedmeho mesiaca sa budete postiť a nebudete konať nijakú prácu, ani domorodec, ani cudzinec, ktorý sa u vás zdržuje. 30 Lebo v tento deň sa budete zmierovať a očisťovať; očistíte sa od všetkých svojich hriechov pred Pánom. ... Levitikus...

Sukot

34 "Povedz Izraelitom: Od pätnásteho dňa tohto siedmeho mesiaca bude na Pánovu počesť sedem dní slávnosť Stánkov."40 V prvý deň si vezmete najkrajšie ovocie zo stromov, palmové ratolesti, vetvy husto-listých stromov a vrbinu od potoka a budete sa veseliť pred Pánom, svojím B-hom sedem dní. 42 Sedem dní bývajte v...

Šemini Aceret

36 Sedem dní budete Pánovi obetovať zápalné obety a na ôsmy deň budete sláviť sväté zhromaždenie a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. To je deň svätého zhromaždenia; vtedy nesmiete konať nijakú služobnú prácu. 39 Od pätnásteho dňa siedmeho mesiaca, teda potom, keď zoberiete z poľa úrodu, budete sedem dní sláviť Pánov...

Simchat Tóra

36 Sedem dní budete Pánovi obetovať zápalné obety a na ôsmy deň budete sláviť sväté zhromaždenie a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. To je deň svätého zhromaždenia; vtedy nesmiete konať nijakú služobnú prácu. 39 Od pätnásteho dňa siedmeho mesiaca, teda potom, keď zoberiete z poľa úrodu, budete sedem dní sláviť Pánov...

Chanuka

... 25. kisleva sú dni Chanuka, ktorých je osem... tie boli určení sviatkom s Hallel a ďakovaním... Šabat 21b, Babylónsky Talmud Chanuka (voľne preložené ako chanu – utáborili sa k boju a ka – číslovka 25) alebo sviatok svetiel, pravdepodobne najznámejší židovský sviatok aj medzi nežidmi, začína 25....

T“U bi Švat

23 Keď vojdete do krajiny a budete sadiť ovocné stromy rozličných druhov, netrhajte ich prvé ovocie - ich predkožku! Tri roky sa ich nedotýkajte, nesmú sa jesť!24 Vo štvrtom roku sa všetko ich ovocie ako dar povďačnosti zasvätí Pánovi. 25 Len v piatom roku môžete jesť ich ovocie, aby ste...

Purim

1 Teda v dvanástom mesiaci, o ktorom sme už vyššie povedali, že sa volal adar, na jeho trinásty deň, na ktorý nepriatelia pripravovali vyvraždenie všetkých Židov, lebo si dychtivo žiadali ich krv, nastal obrat. Židia sa dostali navrch a dostali ich do svojej moci...17 Na trinásty deň mesiaca adar začali...